هر ترم دانشگاه غیر انتفاعی چند ماه است ؟


جهت مشاوره در زمینه هر ترم دانشگاه غیر انتفاعی چند ماه است ؟


هر ترم دانشگاه غیر انتفاعی چند ماه است ؟


هر ترم دانشگاه غیر انتفاعی چند ماه است ؟


در این مقاله قصد داریم هر ترم دانشگاه غیر انتفاعی چند ترم است ؟ را به طور کامل برای تمامی دانشجویان عزیز توضیح دهیم .

هر ترم دانشگاه غیر انتفاعی چندماه است ؟ 

هر ترم دانشگاه غیر انتفاعی چند ترم است ؟

مقطع کاردانی پیوسته و نا پیوسته :

در هر سال دو ترم پاس میکنند که 16 هفته آموزشی است و با این احتساب پس از گذراندن 4 ترم که همان 2 سال است مدرک خود ار دریافت میکنند .

کارشناسی پیوسته و نا پیوسته:

این دسته از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته با گدراندن ۲ سال تحصیلی یعنی ۴ ترم فارق التحصیل میشوند .

کارشناسی پیوسته ،این افراد پس از گذراندن ۸ ترم (۴سال) فارق ااتخصیل میشوند و مدرک لیسانس خود را دریافت میکندد .

مقطع ارشد پیوسته :

ازن دسته از افراد سه دوره خود( کاردانی ،کارشناسی ، ارشد ) خود را به صورت پیسوته یعنی با گذراندن ۵/۵ که ۱۰ ترم است ففارق التحصیل میشوند و مدرک ارشد خود را دریافت میکنند .

مقطع ارشد نا پیوسته :

این دسته از دانشجویان با گذراندن دو سال تحصیلی یعنی ۴ ترم فارق تحصیل میشوند و مدرک ارشد خودرا دریافت میکنند .

شهریه داشنگاه عیر انتفاعی

مقطع

 

رشته نرخ شهریه
کاردانی

 

فنی مهندسی 1/700/000
کارشناسی

 

فنی مهندسی 1/700/000
کارشناسی ارشد

 

فنی مهندسی 3/400/000
کارشناسی

 

علوم انسانی 1/200/000
کارشناسی ارشد

 

علوم انسانی 2/800/000
کارشناسی

 

علوم پایه 1/400/000
کارشناسی ارشد

 

علوم پایه 3/000/000

فرمول محاسبه شهریه ۹۸_۹۹ :

شهریه ثابت + ( 8 * شهریه متغیر نظری تخصصی + 7 * شهریه متغیر واحد نظری عمومی + 2 * شهریه نظری عملی )

یست رشته های بدون کنور دانشگاه های غیر اتتفاعی :

گروه ریاضی و فیزیک:”

گروه ریاضی و فیزیک
فیزیوتراپی

مهندسی عمران

مهندسی معماری

مهندسی صنایع

مهندسی نقشه برداری

معماری داخلی

مهندسی کامپیوتر

علوم کامپیوتر

مهندسی پزشکی

مهندسی مکانیک

مهندسی هوافضا

مهندسی انرژی

مهندسی شیمی

شیمی محض

شیمی کاربردی

علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی ایمنی صنعتی

مهندسی ساخت و تولید

مهندسی فضای سبز

علوم و مهندسی خاک


علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی خط و سازههای ریلی

مهندسی مواد و متالورژی

کاردانی فنی عمران

کاردانی فنی برق

کاردانی نقشه برداری

کاردانی معماری

مدیریت امور گمرکی

مدیریت بازرگانی

مدیریت امور بانکی


مدیریت بیمه


مذیریت صنعتی

مدیریت مالی


مدیریت دولتی


کاردانی حسابداری

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی حسابداری

کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی مدیریت صنعتی


کاردانی مخابرات


کاردانی شهرسازی

کاردانی حقوق قضایی

کاردانی اقتصاد کار و بهره وری

کاردانی اشتغال

کاردانی بیمه

کاردانی امور زراعی وباغی

کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر

کاردانی امور زراعی وباغی

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

کاردانی آمار

کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی

علم اطلاعات و دانش شناسی


فقه و حقوق اسلامی

حقوق

جغرافیا

حسابداری

علوم ورزشی

علوم تربیتی

ریاضیات و کاربردها

کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

اقتصاد کشاورزی

کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کارهای کوچک

زیست فناوری

هتلداری

علوم و مهندسی جنگل

باستان شناسی

کاردانی شیمی آزمایشگاهی

جامعه شناسی

آمار

کاردانی نقشه برداری

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

زیست فناوری

زیست شناسی گیاهی

آمار و سنجش آموزشی

کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

علوم و مهندسی محیط زیست

علوم و مهندسی شیلات

علوم و مهندسی جنگل

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی فنی جوشکاری

روانشناسی

گردشگری

هتلداری

مهندسی فضای سبز

کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی مدیریت بازرگانی


کاردانی امور بانکی

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی هتلداری

مدیریت و بازرگانی دریایی

کاردانی حقوق قضایی

فقه و حقوق اسلامی

علوم و مهندسی آب

مهندسی نقشه برداری

زبان و ادبیات فارسی

مهندسی صنایع مبلمان

روانشناسی

کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

کاردانی تکنولوژی محیط زیست

کاردانی امور زراعی وباغی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

جغرافیا

روزنامه نگاری

زمین شناسی

مهندسی ساخت و تولید

مترجمی زبان عربی

زبان و ادبیات عربی

علوم قرآن و حدیث

فقه و حقوق اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه و عرفان اسلامی

اقتصاد

علوم سیاسی

شیعه شناسی

زبان و ادبیات فارسی

گروه تجربیزیست شناسی جانوری
زیست شناسی دریا
زیست فناوری
شیمی کاربردی
شیمی محض
مهندسی شیمی
گیاه پزشکی
زمین شناسی
اقتصاد کشاورزی
مهندسی پزشکی
مهندسی پلیمر
علوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی خاک
مهندسی اپتیک و لیزر
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
مهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی جنگل
علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی امور زراعی و باغی
کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
کاردانی امور اراضی
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
کاردانی امور زراعی و باغی
کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی شیمی آزمایشگاهی
کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی
کاردانی پالایش گاز
کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
مهندسی برق
مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی صنایع
مهندسی مکانیک
مهندسی نقشه برداری
معماری داخلی
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر
مهندسی انرژی
مهندسی شهرسازی
مهندسی معدن
مهندسی نفت
مهندسی هوافضا
مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی خط و سازه های ریلی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی ساخت و تولید
ریاضیات و کاربردها
کاردانی نقشه برداری
کاردانی فنی عمران
کاردانی فنی صنایع
کاردانی فنی مکانیک
مهندسی هوافضامهندسی هوافضا
کاردانی معماری
کاردانی معماری سنتی
کاردانی شهرسازی
کاردانی فنی جوشکاری
کاردانی آمار
علوم مهندسی
حسابداری
مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه
مدیریت صنعتی
مدیریت مالی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت و بازرگانی دریایی
مدیریت فرهنگی هنری
کاردانی حسابداری
کاردانی بیمه
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی مدیریت بازرگانی
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات عربی
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات فارسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی
معارف اسلامی- تبلیغ و ارتباطات
معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی امور فرهنگی
کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
علوم ورزشی
روانشناسی
روابط عمومی
جامعه شناسی
آمار و سنجش آموزشی
شیعه شناسی
باستان شناسی
علوم سیاسی
جغرافیا
کاردانی مخابرات
کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی حقوق قضایی
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
کاردانی امور دولتی
علوم سیاسی
کاردانی اشتغال
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
کاردانی هتلداری

گروه علوم انسانیکاردانی گردشگری
کاردانی علوم قضایی
کاردانی بیمه
کاردانی حسابداری
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی مدیریت بازرگانی
کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی امور دولتی
کاردانی هتلداری
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
کاردانی امور فرهنگی
کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی اشتغال
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
کاردانی روابط کار
تاریخ اسلام
زبان و فرهنگ عربی
حسابداری
علم اطلاعات و دانش شناسی
فرهنگ و معارف اسلامی
علوم تربیتی
علوم ورزشی
مدیریت بازرگانی
زبان و ادبیات فارسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدیریت صنعتی
مدیریت بیمه
حقوق
جغرافیا
مدیریت مالی
مدیریت امور گمرکی
مدیریت دولتی
فقه و حقوق اسلامی
روانشناسی
علوم تربیتی
کاردانی امور دولتی
مشاوره
اقتصاد
مدیریت کسب و کارهای کوچک
گردشگری
هتلداری
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات عربی
علوم قرآن و حدیث
فلسفه و کلام اسلامی
معارف اسلامی- تبلیغ و ارتباطات
معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی امور فرهنگی
زبان شناسی
مامایی بدون کنکور
مددکاری اجتماعی
علوم قضایی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
گردشگری
روابط عمومی
روزنامه نگاری
مدیریت فرهنگی هنری
هتلداری
زبان و ادبیات عربی
شیعه شناسی
فلسفه و حکمت اسلامی
باستان شناسی

 زبان های خارجهکاردانی آموزش زبان انگلیسی
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات آلمانی
آموزش زبان انگلیسی
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی

به این مطلب امتیاز بدهید.
جهت مشاوره در زمینه هر ترم دانشگاه غیر انتفاعی چند ماه است ؟ ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.

پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1525
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام صدای مشاور تلگرام صدای مشاور