شهریه دانشگاه خوارزمی 99-1400 مقطع کارشناسی


جهت مشاوره در زمینه شهریه دانشگاه خوارزمی 99-1400 مقطع کارشناسی

شهریه د انشگاه خوارزمی 99-1400 مقطع کارشناسی

شهریه دانشگاه خوارزمی 99-1400 مقطع کارشناسی

در این مقاله قصد داریم شهریه د انشگاه خوارزمی 99-1400 مقطع کارشناسی را به طور کامل برای شما عزیزان توضیح دهیم .

شهریه دانشگاه خوارزمی 99-1400 مقطع کارشناسی:

Capture 1

ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺧﺬ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺻﻮرﺗﺠ ﺑﺮاﺑﺮ : ﻠﺴﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ داﻧﺸﮕﺎه:

ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮدر اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ از ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ  به میزان 10 درصد   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ یابد .

ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و نخواهد کرد .

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎدبند وماده  7 و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء دانشجویان روزانه ای که ﻣﺸﺮوط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد ﺧﺎص داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﺎن ﺟﺎزه اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺟﺪول ﻓﻮق وﺗﻮﺿﻴ ﺤﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ( ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ آﻧﺎن ﺳﺎل ورودي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )

ﻣﻘﺮرﮔﺮدﻳﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده اﻧﺪ چانچه حداکثر ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن  ﺛﺒﺖ ﻧﺎم رﺳﻤﻲ  ﻣﻨﺼﺮف از ثبت نام رسمی و منصرف از تحصیل شدند  , ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻋﻮدت داده ﻣﻲ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎدو ﻫﻔﺘﻪ از ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ و منصرف شوند فقط شهریه متغیر  ﻋﻮدت داده ﻣﻲ ﺷـﻮدو ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺮﻓـﻴـﻦ ﺑﻌﺪ از دوﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘـﻪ ازﺛﺒﺖ ﻧﺎم رﺳﻤﻲ ﻫﻴﭻ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﺎزﭘـﺮداﺧـﺖ ﻧﻤﻲ ﮔـﺮدد.

ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻘﻄﻊ دوم و ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ورودي مختلف :

الف :درس ﻳﺎ درﺳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻓﺘﺎدو یا ﺣﺬف ﺷﺪه درﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺠﺪدا . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ

ب : ( ﺣﺬف ﻧﻴﻤﺴﺎل) درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺧﺼﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ

ﺟـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻌﺪ ازﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﻬﻠﺖ ﺣﺬف درس اﺟﺎزه ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف درس اﻗﺪام ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ .

ﺑﺮاﺑﺮ راي ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ مورخ  1394/2/8کله دانشجویانیی که از مهر ماه سال 1394  و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲشوند ﺣﺪاﻛﺜﺮ 6 ﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 6 ماه دیر کرد  500/000 ریال جریمه خواهند شد .

ﺑﺮاﺑﺮ راي ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ ﻣﻮرخ  . 1397/12/13 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره روزاﻧﻪ ورودي ﺳﺎل  1397/12/13  ﺑﻌﺪ از آن تا 9 ﺗﺮم ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ باشند ، در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد از ﺗﺮم 10 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﺎل ورودي ﺧﻮدﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮﻳﻪمتغیر  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره روزاﻧﻪ ورودي ﺳﺎل  1391و 1392و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪدرسی را افتاده یا   ﻳﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺠﺪد اﺧﺬ نمایند ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ آن درس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره روزاﻧﻪ ورودي ﺳﺎل – 1391 و 1392و و ﻗﺒﻞ ازآن در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﺧﻮد در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز از ترم 11 به بعد  ﺟﺮﻳﻤﻪ اﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ:

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﻤﺎن:

درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﻜﺪرس ﻣﻌﺎدل  1/5 برابر ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺳﺎل در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺗﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﻳﻪ ثابت  ﻫﻢعیننا اﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ، ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ و  انتقال ﺧﺎرج از سامانه،در ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺒﻠﻎ   500/000  رﻳﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 668 ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرخ 1392/9/4ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﻳﺎ ﻧﻴﻤﺴﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ انتقال ﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖمیباشد .

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ:

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا، ﺟﺎﻧﺒﺎزان 250%  و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ، آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده 15 آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎد ﺷﺎﻫﺪ و ایثار گر ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره    4/46952 مورخ    1397/5/10  ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  8246 / 50558  مورخ  1395/1/29  ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞدر مقطع کارشناسی 9 سال است .

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺮوط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻣﺸﺮوﻃﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ

Capture 2

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﻪ اﺗﺒﺎع:

– داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺗﺒﺎع ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن سال 1392 اﮔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﻜﻮر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل 80 % ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺗﺒﺎع ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1392 اﮔﺮ ﺑﺪون ﻛﻨﻜﻮر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل  1/5 ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺗﺒﺎع از ﺳﺎل 1393 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1394،اﮔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﻜﻮر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل  80% ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

= داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺗﺒﺎع از ﺳﺎل 1393  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1394اﮔﺮ ﺑﺪون ﻛﻨﻜﻮر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺎدل  100%  ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

ﺑﺮاﺑﺮﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء ﻣﻮرخ 1397/12/13و25 / 2/ 1395داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺎﺋﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري،ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناتباع ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲشوند باید  ﻣﻌﺎدل80 % ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻧﻮﺑﺖ دوم را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

به این مطلب امتیاز بدهید.
جهت مشاوره در زمینه شهریه دانشگاه خوارزمی 99-1400 مقطع کارشناسی ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.

پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1538
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام صدای مشاور تلگرام صدای مشاور