برنامه شبکه آموزش پنجشنبه 1 آبان 99 تمام پایه ها
چهارشنبه 21 اکتبر 2020
-

برنامه شبکه آموزش پنجشنبه 1 آبان 99 تمام پایه ها

برنامه شبکه آموزش پنجشنبه 1 آبان 99 برنامه درسی پنجشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی پنجشنبه 1 آبان ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا پنجشنبه 1 آبان ۹۹ , برنامه درسی شبکه قرآن 1 آبان پنجشنبه   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 سیما و شبکه قرآن) […]

جدول برنامه درسی شبکه سیما پنجشنبه 24 مهر 99
سه‌شنبه 13 اکتبر 2020
-

جدول برنامه درسی شبکه سیما پنجشنبه 24 مهر 99

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 24 مهر ۹۹ برنامه درسی پنجشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی پنجشنبه 24 مهر ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا پنجشنبه 24 مهر ۹۹ , برنامه درسی شبکه قرآن 24 مهر پنجشنبه   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما (شبکه آموزش ، 4 […]

جدول برنامه درسی شبکه سیما پنجشنبه 17 مهر 99
سه‌شنبه 6 اکتبر 2020
-

جدول برنامه درسی شبکه سیما پنجشنبه 17 مهر 99

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 17 شهریور ۹۹ برنامه درسی پنجشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی پنجشنبه 17 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا پنجشنبه 17 شهریور ۹۹   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را […]

برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 10 مهر ۹۹
چهارشنبه 30 سپتامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 10 مهر ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 10 شهریور ۹۹ برنامه درسی پنجشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی پنجشنبه 10 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا پنجشنبه 10 شهریور ۹۹   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را […]

برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 3 مهر ۹۹
چهارشنبه 23 سپتامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 3 مهر ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 3 شهریور ۹۹ برنامه درسی پنجشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی پنجشنبه 3 شهریور ,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا پنجشنبه 3 شهریور ۹۹   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را […]

برنامه درسی شبکه های آموزش/چهار/معارف روز پنجشنبه 27 شهریور ۹۹
چهارشنبه 16 سپتامبر 2020
-

برنامه درسی شبکه های آموزش/چهار/معارف روز پنجشنبه 27 شهریور ۹۹

جدول پخش برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 27 شهریور ۹۹ برنامه درسی پنجشنبه, دانلود برنامه درسی روزانه,برنامه درسی پنجشنبه 27,برنامه درسی شبکه آموزش,ساعات برنامه درسی شبکه آموزش,برنامه درسی شبکه سیما,برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه,جدول پخش شبکه آموزش فردا پنجشنبه 27 شهریور ۹۹   آموزش دروس مدارس از طریق شبکه سیما نیز انجام میشود. صدای مشاور برنامه درسی شبکه سیما و چهار را در همین […]