شهریه دانشگاه علم و فرهنگ | هزینه ثبت نام


جهت مشاوره در زمینه شهریه دانشگاه علم و فرهنگ | هزینه ثبت نام

شهریه دانشگاه علم و فرهنگ

شهریه دانشگاه علم و فرهنگ |

هزینه ثبت نام

هدف ما از این مقاله شهریه دانشگاه علم و فرهنگ | هزینه ثبت نام است برای آن تعداد افراد که از این موضوع اطلاعات کافی در دست ندارند .شهریه جدید دانشگاه علم و فرهنگ

چگونگی قبولی در دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ

Click 1عناوین

شهریه دانشگاه علم و فرهنگ :

در رشته های فنی و مهندسی ۴۷۵ الی ۴۹۵ هزار تومان بوده و در رشته های علوم انسانی حدود ۴۰۰ هزار تومان تصویب شده است که در ایتدای هر ترم (نیم سال) داوطلبین مستلزم به پرداخت آن هستندکه این مبلغ مربوط به سال های گذشته بوده در صورت دریلفت اطلاعات جدید این سایت به روز رسانی میشود .

هم چنین قابل ذکر است این دانشگاه برای کمک به دانشجویان شرایطی با عناون وام شهریه در اختیار دانشجویان قرارا میدهد و دانشجویانی که در مسابقات علم و فرهنگی و … مقام کسب کردعه باشند به آنها تخفیف شهریه تعلق میگیرد .

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علم و فرهنگ 99 – 1400:

گروه ریاضی و فیزیک:”

گروه ریاضی و فیزیک
فیزیوتراپی

مهندسی عمران

مهندسی معماری

مهندسی صنایع

مهندسی نقشه برداری

معماری داخلی

مهندسی کامپیوتر

علوم کامپیوتر

مهندسی پزشکی

مهندسی مکانیک

مهندسی هوافضا

مهندسی انرژی

مهندسی شیمی

شیمی محض

شیمی کاربردی

علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی ایمنی صنعتی

مهندسی ساخت و تولید

مهندسی فضای سبز

علوم و مهندسی خاک


علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی خط و سازههای ریلی

مهندسی مواد و متالورژی

کاردانی فنی عمران

کاردانی فنی برق

کاردانی نقشه برداری

کاردانی معماری

مدیریت امور گمرکی

مدیریت بازرگانی

مدیریت امور بانکی


مدیریت بیمه


مذیریت صنعتی

مدیریت مالی


مدیریت دولتی


کاردانی حسابداری

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی حسابداری

کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی مدیریت صنعتی


کاردانی مخابرات


کاردانی شهرسازی

کاردانی حقوق قضایی

کاردانی اقتصاد کار و بهره وری

کاردانی اشتغال

کاردانی بیمه

کاردانی امور زراعی وباغی

کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر

کاردانی امور زراعی وباغی

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

کاردانی آمار

کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی

علم اطلاعات و دانش شناسی


فقه و حقوق اسلامی

حقوق

جغرافیا

حسابداری

علوم ورزشی

علوم تربیتی

ریاضیات و کاربردها

کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

اقتصاد کشاورزی

کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کارهای کوچک

زیست فناوری

هتلداری

علوم و مهندسی جنگل

باستان شناسی

کاردانی شیمی آزمایشگاهی

جامعه شناسی

آمار

کاردانی نقشه برداری

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

زیست فناوری

زیست شناسی گیاهی

آمار و سنجش آموزشی

کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

علوم و مهندسی محیط زیست

علوم و مهندسی شیلات

علوم و مهندسی جنگل

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی فنی جوشکاری

روانشناسی

گردشگری

هتلداری

مهندسی فضای سبز

کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی مدیریت بازرگانی


کاردانی امور بانکی

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی هتلداری

مدیریت و بازرگانی دریایی

کاردانی حقوق قضایی

فقه و حقوق اسلامی

علوم و مهندسی آب

مهندسی نقشه برداری

زبان و ادبیات فارسی

مهندسی صنایع مبلمان

روانشناسی

کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

کاردانی تکنولوژی محیط زیست

کاردانی امور زراعی وباغی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

جغرافیا

روزنامه نگاری

زمین شناسی

مهندسی ساخت و تولید

مترجمی زبان عربی

زبان و ادبیات عربی

علوم قرآن و حدیث

فقه و حقوق اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه و عرفان اسلامی

اقتصاد

علوم سیاسی

شیعه شناسی

زبان و ادبیات فارسی

گروه تجربیزیست شناسی جانوری
زیست شناسی دریا
زیست فناوری
شیمی کاربردی
شیمی محض
مهندسی شیمی
گیاه پزشکی
زمین شناسی
اقتصاد کشاورزی
مهندسی پزشکی
مهندسی پلیمر
علوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی خاک
مهندسی اپتیک و لیزر
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
مهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی جنگل
علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی امور زراعی و باغی
کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
کاردانی امور اراضی
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
کاردانی امور زراعی و باغی
کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی شیمی آزمایشگاهی
کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی
کاردانی پالایش گاز
کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
مهندسی برق
مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی صنایع
مهندسی مکانیک
مهندسی نقشه برداری
معماری داخلی
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر
مهندسی انرژی
مهندسی شهرسازی
مهندسی معدن
مهندسی نفت
مهندسی هوافضا
مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی خط و سازه های ریلی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی ساخت و تولید
ریاضیات و کاربردها
کاردانی نقشه برداری
کاردانی فنی عمران
کاردانی فنی صنایع
کاردانی فنی مکانیک
مهندسی هوافضامهندسی هوافضا
کاردانی معماری
کاردانی معماری سنتی
کاردانی شهرسازی
کاردانی فنی جوشکاری
کاردانی آمار
علوم مهندسی
حسابداری
مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه
مدیریت صنعتی
مدیریت مالی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت و بازرگانی دریایی
مدیریت فرهنگی هنری
کاردانی حسابداری
کاردانی بیمه
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی مدیریت بازرگانی
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات عربی
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات فارسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی
معارف اسلامی- تبلیغ و ارتباطات
معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی امور فرهنگی
کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
علوم ورزشی
روانشناسی
روابط عمومی
جامعه شناسی
آمار و سنجش آموزشی
شیعه شناسی
باستان شناسی
علوم سیاسی
جغرافیا
کاردانی مخابرات
کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی حقوق قضایی
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
کاردانی امور دولتی
علوم سیاسی
کاردانی اشتغال
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
کاردانی هتلداری

گروه علوم انسانیکاردانی گردشگری
کاردانی علوم قضایی
کاردانی بیمه
کاردانی حسابداری
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی مدیریت بازرگانی
کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی امور دولتی
کاردانی هتلداری
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
کاردانی امور فرهنگی
کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی اشتغال
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
کاردانی روابط کار
تاریخ اسلام
زبان و فرهنگ عربی
حسابداری
علم اطلاعات و دانش شناسی
فرهنگ و معارف اسلامی
علوم تربیتی
علوم ورزشی
مدیریت بازرگانی
زبان و ادبیات فارسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدیریت صنعتی
مدیریت بیمه
حقوق
جغرافیا
مدیریت مالی
مدیریت امور گمرکی
مدیریت دولتی
فقه و حقوق اسلامی
روانشناسی
علوم تربیتی
کاردانی امور دولتی
مشاوره
اقتصاد
مدیریت کسب و کارهای کوچک
گردشگری
هتلداری
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات عربی
علوم قرآن و حدیث
فلسفه و کلام اسلامی
معارف اسلامی- تبلیغ و ارتباطات
معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی امور فرهنگی
زبان شناسی
مامایی بدون کنکور
مددکاری اجتماعی
علوم قضایی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
گردشگری
روابط عمومی
روزنامه نگاری
مدیریت فرهنگی هنری
هتلداری
زبان و ادبیات عربی
شیعه شناسی
فلسفه و حکمت اسلامی
باستان شناسی

گروه هنرکاردانی گرافیک
کاردانی انیمیشن
کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی
کاردانی باستان شناسی
کاردانی هنر سفالگری
کاردانی گرافیک
ارتباط تصویری
تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
طراحی صنعتی
مرمت بناهای تاریخی
طراحی لباس
ارتباط تصویری
سینما
نقاشی
نوازندگی موسیقی ایرانی
طراحی پارچه
هنر اسلامی
ادبیات نمایشی
کتابت و نگارگری
نمایش عروسکی
هنر اسلامی
تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
طراحی و ساخت طلا و جواهر
مرمت بناهای تاریخی
عکاسی
کارگردانی تلویزیون
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات آلمانی
آموزش زبان انگلیسی
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات

 زبان های خارجهکاردانی آموزش زبان انگلیسی
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات آلمانی
آموزش زبان انگلیسی
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی

گروه ریاضی و فیزیک
فیزیوتراپی

مهندسی عمران

مهندسی معماری

مهندسی صنایع

مهندسی نقشه برداری

معماری داخلی

مهندسی کامپیوتر

علوم کامپیوتر

مهندسی پزشکی

مهندسی مکانیک

مهندسی هوافضا

مهندسی انرژی

مهندسی شیمی

شیمی محض

شیمی کاربردی

علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی ایمنی صنعتی

مهندسی ساخت و تولید

مهندسی فضای سبز

علوم و مهندسی خاک


علوم و مهندسی باغبانی

مهندسی خط و سازههای ریلی

مهندسی مواد و متالورژی

کاردانی فنی عمران

کاردانی فنی برق

کاردانی نقشه برداری

کاردانی معماری

مدیریت امور گمرکی

مدیریت بازرگانی

مدیریت امور بانکی


مدیریت بیمه


مذیریت صنعتی

مدیریت مالی


مدیریت دولتی


کاردانی حسابداری

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی حسابداری

کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی مدیریت صنعتی


کاردانی مخابرات


کاردانی شهرسازی

کاردانی حقوق قضایی

کاردانی اقتصاد کار و بهره وری

کاردانی اشتغال

کاردانی بیمه

کاردانی امور زراعی وباغی

کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر

کاردانی امور زراعی وباغی

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

کاردانی آمار

کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی

علم اطلاعات و دانش شناسی


فقه و حقوق اسلامی

حقوق

جغرافیا

حسابداری

علوم ورزشی

علوم تربیتی

ریاضیات و کاربردها

کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

اقتصاد کشاورزی

کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کارهای کوچک

زیست فناوری

هتلداری

علوم و مهندسی جنگل

باستان شناسی

کاردانی شیمی آزمایشگاهی

جامعه شناسی

آمار

کاردانی نقشه برداری

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

زیست فناوری

زیست شناسی گیاهی

آمار و سنجش آموزشی

کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

علوم و مهندسی محیط زیست

علوم و مهندسی شیلات

علوم و مهندسی جنگل

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی فنی جوشکاری

روانشناسی

گردشگری

هتلداری

مهندسی فضای سبز

کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی مدیریت بازرگانی


کاردانی امور بانکی

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی هتلداری

مدیریت و بازرگانی دریایی

کاردانی حقوق قضایی

فقه و حقوق اسلامی

علوم و مهندسی آب

مهندسی نقشه برداری

زبان و ادبیات فارسی

مهندسی صنایع مبلمان

روانشناسی

کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

کاردانی تکنولوژی محیط زیست

کاردانی امور زراعی وباغی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

جغرافیا

روزنامه نگاری

زمین شناسی

مهندسی ساخت و تولید

مترجمی زبان عربی

زبان و ادبیات عربی

علوم قرآن و حدیث

فقه و حقوق اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه و عرفان اسلامی

اقتصاد

علوم سیاسی

شیعه شناسی

زبان و ادبیات فارسی

گروه تجربیزیست شناسی جانوری
زیست شناسی دریا
زیست فناوری
شیمی کاربردی
شیمی محض
مهندسی شیمی
گیاه پزشکی
زمین شناسی
اقتصاد کشاورزی
مهندسی پزشکی
مهندسی پلیمر
علوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی باغبانی
علوم و مهندسی خاک
مهندسی اپتیک و لیزر
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
مهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی جنگل
علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی محیط زیست
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی امور زراعی و باغی
کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
کاردانی امور اراضی
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
کاردانی امور زراعی و باغی
کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی شیمی آزمایشگاهی
کاردانی بهینه سازی مصرف انرژی
کاردانی پالایش گاز
کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی
مهندسی برق
مهندسی عمران
مهندسی معماری
مهندسی صنایع
مهندسی مکانیک
مهندسی نقشه برداری
معماری داخلی
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر
مهندسی انرژی
مهندسی شهرسازی
مهندسی معدن
مهندسی نفت
مهندسی هوافضا
مهندسی مواد و متالورژی
مهندسی خط و سازه های ریلی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی ساخت و تولید
ریاضیات و کاربردها
کاردانی نقشه برداری
کاردانی فنی عمران
کاردانی فنی صنایع
کاردانی فنی مکانیک
مهندسی هوافضامهندسی هوافضا
کاردانی معماری
کاردانی معماری سنتی
کاردانی شهرسازی
کاردانی فنی جوشکاری
کاردانی آمار
علوم مهندسی
حسابداری
مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه
مدیریت صنعتی
مدیریت مالی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
مدیریت و بازرگانی دریایی
مدیریت فرهنگی هنری
کاردانی حسابداری
کاردانی بیمه
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی مدیریت بازرگانی
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات عربی
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات فارسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
فلسفه و کلام اسلامی
معارف اسلامی- تبلیغ و ارتباطات
معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی امور فرهنگی
کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی تربیت معلم قرآن کریم
علوم ورزشی
روانشناسی
روابط عمومی
جامعه شناسی
آمار و سنجش آموزشی
شیعه شناسی
باستان شناسی
علوم سیاسی
جغرافیا
کاردانی مخابرات
کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی حقوق قضایی
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
کاردانی امور دولتی
علوم سیاسی
کاردانی اشتغال
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
کاردانی هتلداری

گروه علوم انسانیکاردانی گردشگری
کاردانی علوم قضایی
کاردانی بیمه
کاردانی حسابداری
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کاردانی مدیریت بازرگانی
کاردانی مدیریت صنعتی
کاردانی امور دولتی
کاردانی هتلداری
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
کاردانی امور فرهنگی
کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم
کاردانی اشتغال
کاردانی اقتصاد کار و بهره وری
کاردانی روابط کار
تاریخ اسلام
زبان و فرهنگ عربی
حسابداری
علم اطلاعات و دانش شناسی
فرهنگ و معارف اسلامی
علوم تربیتی
علوم ورزشی
مدیریت بازرگانی
زبان و ادبیات فارسی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدیریت صنعتی
مدیریت بیمه
حقوق
جغرافیا
مدیریت مالی
مدیریت امور گمرکی
مدیریت دولتی
فقه و حقوق اسلامی
روانشناسی
علوم تربیتی
کاردانی امور دولتی
مشاوره
اقتصاد
مدیریت کسب و کارهای کوچک
گردشگری
هتلداری
علوم قرآن و حدیث
زبان و ادبیات عربی
علوم قرآن و حدیث
فلسفه و کلام اسلامی
معارف اسلامی- تبلیغ و ارتباطات
معارف اسلامی و علوم تربیتی
معارف اسلامی و مدیریت
کاردانی امور فرهنگی
زبان شناسی
مامایی بدون کنکور
مددکاری اجتماعی
علوم قضایی
مدیریت کسب و کارهای کوچک
گردشگری
روابط عمومی
روزنامه نگاری
مدیریت فرهنگی هنری
هتلداری
زبان و ادبیات عربی
شیعه شناسی
فلسفه و حکمت اسلامی
باستان شناسی

گروه هنرکاردانی گرافیک
کاردانی انیمیشن
کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی
کاردانی باستان شناسی
کاردانی هنر سفالگری
کاردانی گرافیک
ارتباط تصویری
تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
طراحی صنعتی
مرمت بناهای تاریخی
طراحی لباس
ارتباط تصویری
سینما
نقاشی
نوازندگی موسیقی ایرانی
طراحی پارچه
هنر اسلامی
ادبیات نمایشی
کتابت و نگارگری
نمایش عروسکی
هنر اسلامی
تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
طراحی و ساخت طلا و جواهر
مرمت بناهای تاریخی
عکاسی
کارگردانی تلویزیون
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات آلمانی
آموزش زبان انگلیسی
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات

 زبان های خارجهکاردانی آموزش زبان انگلیسی
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
زبان و ادبیات آلمانی
آموزش زبان انگلیسی
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی

هم چنین قابل ذکر است که تمامی موارد ذکر شده در خصوص تمامی دانشگاه های غیر انتفاعی است .

تاریخچه دانشگاه علم و فرهنگ  :

این دانشگاه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۲ آعاز کرد و پس از کسب موفقیت ها و امتیازات متعدد در سال ۱۳۸۴ بارتقای موسسه آموزش عالی جهادد دانشگاهی به دانشگاه علم و فرهنگ موفقت شد .
این دانشگاه در قالب چهار معاونت آموزشی ،پژوهشی،فرهنگی ،پشتیبانی، و پنج دانشکده فنی و مهندسی،هنرو معماری ،علوم انسانی فعالیت میکند و بیش از ۸۰۰ عضو هیات علمی دارد .

آموزش های تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ :

این دانشگاه برای ارتقاع مهارت و نیرونیس انسانی  موسساتی با 4 شعبه تاسیس کرده است که درزمینه های راحی، تدوین و اجرای دوره‌های درخواستی دانشجویان و کارفرمایان را آموزش میدهد و اشتغال زایی اانجام میدهد .

این دانشگاه در تمامی مقاطع پذیرش دانشجو دارد که در ادامه رشته پذیرش هر مقطع در این داسنگاه را توضیح خواهیم داد .

مقطع دکتری دانشگاه علم و فرهنگ :

حقوق خصوصي

روانشناسي باليني

مقطع کارشناسی نا پیوسته :

حسابداری

مقطع کارشناسی پیوسته :

حسابداري

مديريت صنعتي

مديريت بازرگاني

مديريت فرهنگي و هنري

روانشناسي باليني

حقوق

مقطع کارشناسی ارشد :

مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي

مديريت رسانه هاي ورزشي

حقوق خصوصي

حقوق كيفري و جرم شناسي

مطالعات فرهنگي

مديريت MBA

روانشناسي خانواده درماني

به این مطلب امتیاز بدهید.
جهت مشاوره در زمینه شهریه دانشگاه علم و فرهنگ | هزینه ثبت نام ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.

پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1010
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام صدای مشاور تلگرام صدای مشاور