دانشگاه خوارزمی | معرفی دانشگاه خوارزمی تهران – نحوه پذیرش


جهت مشاوره در زمینه دانشگاه خوارزمی | معرفی دانشگاه خوارزمی تهران – نحوه پذیرش

Picture1 25

دانشگاه خوارزمی | معرفی دانشگاه خوارزمی تهران

– نحوه پذیرش

در این مقاله قصد بر توضیح کامل دانشگاه خوارزمی | معرفی دانشگاه خوارزمی تهران – نحوه پذیرش را با تمام جزییات داریم.

دانشگاه خوارزمی | معرفی دانشگاه خوارزمی تهران :

این دانشگاه از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایران است .

نام این دانشگاه ،نام محمد بن موسی خوارزمی دانشمند ایرانی قرن سوم است که در شهر تهران و کرج قرار دارد .

این دانشگاه در ۱۲۹۷ خورشیدی تاسیس شد و نخستین موسسه آموزشی بود .

در حال حاضر داشنگاه خوارزمی در چهار گروه رشته های ؛علوم پایه ،انسانی،تربیتی و مهندسی در مقاطع مختلف دانشجو میپذیرد .

دانشکده های دانشگاه خوارزمی :

دانشکده علوم جغرافیایی

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر،

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشکده شیمی

دانشکده علوم زیستی

دانشکده علوم فیزیک

دانشکده علوم زمین

دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشکده علوم مالی

دانشکده اقتصاد

دانشکده مدیریت

گروه های دانشگاه خوارزمی :

مهندسی عمران

مهندسی صنایع

مهندسی برق و کامپیوتر

مهندسی مکانیک

پروهشکده داشنگاه خوارزمی :

پژوهشکده پلاسما

پژوهشکده علوم کاربردی

پژوهشکده علوم حرکتی

پژوهشکده فلسفه و حقوق تطبیقی

قطب علمی داشنگاه خوارزمی :

مؤسسه تحقیقات تربیتی

موسسه زبان‌های خارجی

مؤسسه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی بهار

قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

قطب علمی روان‌شناسی استرس

شهریه دانشگاه خوارزمی

Capture 3

ضوابط دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

قوانین و جریمه :

ادامه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که ترم ۶ و به بعدمیشوند ،مشمول جریمه خواهند شد .

ادامه تحصیل دانشجویان مقطع دکتری (ورودی ۸۹ و قبل از آن ) که ترم ۱۱ و به بعد میشوند ، مشمول جریمه خواهند شد .

ادامه تحصیل دانشجویان مقطع دکتری (ورودی ۹۰ ،۹۱،۹۲ ) که ترم ۱۰ و به بعد میشوند ،مشمول جریمه خواهند شد .

ادامه تحصیل دانشجویان مقطع دکتری (ورودی ۹۳) که ترم ۱۰ به بعد میشوند مشمول جریمه خواهند شد .

ادامه تحصیل دانشجویان مقطع دکتری (ورودی ۹۴ ، ۹۵) که ترم۱۱ و به بعد میشوند مشومل جریمه خواهند شد .

داشنجویان مقطع دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ و به بعد در صورتی که در درسی نمره قبولی اخذ نکنند ،باید شهریه متغیر آن درس را در ترم بعدی مطابق با شهریه نوبت دوم سال ورودی خود پرداخت کنند .

دانشجویانی که در مهلت مقرر طبق تقویم شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی جهت انتخاب واحد مراجعه نکنند در صورتی که در طول یک هفته بعد از مهلت مقرر برای انتخاب واحد مراجعه ننمایند ،به میزان یک سوم شهریه ثابت نوبت دوم سال ورودی خود ملزم به پرداخت جریمه میباشند .

کلیه دامشجویانی که از مهر ماه سال ۱۳۹۴ و بعد آن فارق التحصیل میشوند ، حداکثر ۶ ماه جهت تسویه حساب فرصت خواهند داشت و بعد از آن به ازای هر ۶ ماه دیر کرد ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال جربمه خواهند شد .

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۴ و بعد از آن در صورتی در درسی نمره قبولی نگیرند باید شهریه متغیر ان درس را در ترم بعدی مطابق با شهریه نوبت دوم سال ورودی خود پرداخت نمایند .

حداکثر شهریه پرداختی برای دانشجویان کارشناسی ارشد مازاد ورودی ۱۳۹۱ ،۱۲۰ هزار ریال و برای وردی ۱۳۹۲ ۸۰ هزار ریال است .

َپذیرفته شدگان ورودی سال ۱۳۹۵ و به بعد ، که برای ثبت نام از هفته سوم به بعد مراجعه نمایند معادل شهریه ثابت هم ورودی خودد باید جریمه پرداخت کنند .

دانشجویان دوره روزانه مقطع ارشد که دو ترم مشروط میشوند ، در صورت موافقت کمیسیون ، می توانند برای ترم های آتی با تعرفه شهریه نوبت دوم ادامه تحصیل دهند .

شهریه دانشجویان خارجی پذیرفته شده با کنکور به میزان ۸۰ در صد شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی همان سال تعیین میگردد.

دانشجویان متقاضی انتقالی به این دانشگاه که درر سایر دانشگاه ها روزانه و یا نوبت دوم هستند صرفا با عنوان دوره نوبت دوم و با پرداخت شهریه پردیس با انتقال آنان موافقت خواهد شد .

دانشجوی انصرافی که تا هفته نهم شروع ترم اقدام به انصراف نمایند ،عودت شهریه ثابت و متغیر امکان پذیر نمیباشد .

دانشجوی انصرافی که تا هفته هفتم شروع ترم اقدام به انصراف نمایند ، شهریه ثابت اخذ و شهریه متغیر به نام برده عودت داداه میشود .

دانشجوی انصرافی که تا هفته سوم شروع ترم اقدام به انصراف نمایند ،تمامی وجه پرداختی به دانشگاه ، به نام برده عودت میشود .

قوانین شهریه اتباع:

دانشجویان اتباع تا پایان شال ۱۳۹۲ ،اگر از طریق کنکور پذیرفته شده باشند باید معاددل ۸۰ در صد شهریه نوبت دوم را پرداخت نمایند .

داشنجویان اتباع تا پایان سال ۱۳۹۲ ،اگر بدون کنکور پذیرفته شده باشند باید معادل ۱/۵ برابر شهریه نوبت دوم را پرداخت نمایند .

داشنجویان اتباع از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۴ ، اگر از طریق کنکور پذیرفته شده باشند باید معادل ۸۰ در صد شهریه نوبت دوم را پرداخت نمایند .

دانشجویان اتباع از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۴ ، اگر بدون کنور پذیرفته شده باشند باید معادل ۱۰۰ در صد شهریه نوبت دوم را پرداخت نمایند .

برابر مصوبه هیات امنا مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۵ و ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ دانشگاه و تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ،کلیه دانشجویان اتباع که از طریق کنکور سراسری پذیرفته میشوند باید معادل ۸۰ درصد شهریه نوبت دوم را پرداخت نمایند .

Capture 4

آدرس دانشگاه خوارزمی :

تهران – خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب – پلاك 49تلفن تماس دانشگاه خوارزمی :
كرج – انتهای خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه

تلفن تماس :

:34579600 026

88329220-30 021

ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﻘﻄﻊ دوم و ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ورودي مختلف :

الف :درس ﻳﺎ درﺳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻓﺘﺎدو یا ﺣﺬف ﺷﺪه درﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﺠﺪدا . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ

ب : ( ﺣﺬف ﻧﻴﻤﺴﺎل) درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺧﺼﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ را اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ

ﺟـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻌﺪ ازﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﻬﻠﺖ ﺣﺬف درس اﺟﺎزه ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف درس اﻗﺪام ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ .

ﺑﺮاﺑﺮ راي ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ مورخ  1394/2/8کله دانشجویانیی که از مهر ماه سال 1394  و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲشوند ﺣﺪاﻛﺜﺮ 6 ﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 6 ماه دیر کرد  500/000 ریال جریمه خواهند شد .

ﺑﺮاﺑﺮ راي ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ ﻣﻮرخ  . 1397/12/13 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره روزاﻧﻪ ورودي ﺳﺎل  1397/12/13  ﺑﻌﺪ از آن تا 9 ﺗﺮم ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ باشند ، در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد از ﺗﺮم 10 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﺎل ورودي ﺧﻮدﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮﻳﻪمتغیر  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره روزاﻧﻪ ورودي ﺳﺎل  1391و 1392و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪدرسی را افتاده یا   ﻳﺎ ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺠﺪد اﺧﺬ نمایند ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ آن درس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره روزاﻧﻪ ورودي ﺳﺎل – 1391 و 1392و و ﻗﺒﻞ ازآن در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎي ﺧﻮد در ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز از ترم 11 به بعد  ﺟﺮﻳﻤﻪ اﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ:

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﻤﺎن:

درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﻜﺪرس ﻣﻌﺎدل  1/5 برابر ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺳﺎل در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ.در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺗﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﻳﻪ ثابت  ﻫﻢعیننا اﺧﺬ ﻣﻲ ﮔﺮدد .

ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ، ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺟﺎزه داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ و  انتقال ﺧﺎرج از سامانه،در ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺒﻠﻎ   500/000  رﻳﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 668 ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرخ 1392/9/4ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﻳﺎ ﻧﻴﻤﺴﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ انتقال ﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖمیباشد .

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ:

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا، ﺟﺎﻧﺒﺎزان 250%  و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ، آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﺎده 15 آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎد ﺷﺎﻫﺪ و ایثار گر ﻳﻚ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره    4/46952 مورخ    1397/5/10  ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  8246 / 50558  مورخ  1395/1/29  ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻤﺴﺎل ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞدر مقطع کارشناسی 9 سال است .

به این مطلب امتیاز بدهید.
جهت مشاوره در زمینه دانشگاه خوارزمی | معرفی دانشگاه خوارزمی تهران – نحوه پذیرش ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.

پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1549
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام صدای مشاور تلگرام صدای مشاور