تفاوت شهریه واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد با سایر واحد ها


جهت مشاوره در زمینه تفاوت شهریه واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد با سایر واحد ها

تفاوت شهریه واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد با سایر واحد ها

همان طور که مستهظر هستید ، به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا ، آموزش ها در واحد های آموزشی به طور مجازی شد .
یکی از مزایای تحصیل در دانشگاه به طور الکترونیکی ، محدودیت زمانی و مکانی ندارد .
ودر ادامه میزان شهریه دانشگاه های مجاززی را برای مقایسه ذکر خواهیم کرد .

تفاوت شهریه واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد با سایر واحد ها


شهریه دوره کارشناسی دانشگاه های مجازی 99 – 1400

شهریه کارشناسی دانشگاه مجازی علم و صنعت 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
فنی و مهندسی شهریه ثابت 1 میلیون و 700 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 200 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 200 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 290 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 370 هزار تومان
شهریه کارشناسی دانشگاه مجازی شیراز 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 1 میلیون و 200 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 290 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 417 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 110 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 110 هزار تومان
فنی و مهندسی شهریه ثابت 1 میلیون و 200 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 290 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 417 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 110 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 110 هزار تومانشهریه کارشناسی دانشگاه مجازی المصطفی 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 300 هزار تومانشهریه کارشناسی دانشگاه مجازی ایرانیان 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 790 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 55 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 67 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 110 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 118 هزار تومان
فنی و مهندسی شهریه ثابت 944 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 67 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 79 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 140 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 190 هزار تومان
شهریه کارشناسی دانشگاه مجازی آزاد اسلامی 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 550 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 43 هزار تومان
فنی و مهندسی شهریه ثابت 980 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 43 هزار تومان
شهریه کارشناسی دانشگاه مجازی سهند 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
فنی و مهندسی شهریه ثابت 495 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 66 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 23 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 110 هزار تومان

شهریه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های مجازی 99 – 1400شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی سهند 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
فنی و مهندسی شهریه ثابت 1میلیون و 490 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 260 هزار تومانشهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی شیراز 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 800 هزارتومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 98 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 98 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 120 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 363 هزار تومان
فنی و مهندسی شهریه ثابت 920 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 120 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 120 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 150 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 300 هزار تومانشهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی تهران 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 1 میلیون تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 280 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 280 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 250 هزار تومان
فنی و مهندسی شهریه ثابت 1میلیون و صد هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 350 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 350 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 310 هزار تومانشهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی شهید بهشتی 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 1 میلیون و 490 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 190 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 190 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 690 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 690 هزار تومان
فنی و مهندسی شهریه ثابت 1 میلیون و 490 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 200 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 200 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 690 هزار تومانشهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی ایرانیان 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 1 میلیون و 500 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 287 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 287 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 78 هزار تومان
فنی و مهندسی شهریه ثابت 1میلیون و 800 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 310 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 310 هزار تومان
هر واحد پایان نامه 100 هزار تومان

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی علامه طباطبایی 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 900 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 210 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 210 هزار تومان
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی آزاد اسلامی 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 2میلیون و 500 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 200 هزار تومان
فنی و مهندسی شهریه ثابت 2میلیون و 800 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 200 هزار تومان

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی المصطفی قم 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 140 هزار تومان
شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه مجازی اصفهان 99 – 1400
گروه آزمایشی عنوان شهریه میزان شهریه
علوم انسانی شهریه ثابت 900 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 200 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 250 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 400 هزار تومان
فنی و مهندسی شهریه ثابت 900 هزار تومان
هر واحد درسی پایه یا اختیاری 200 هزار تومان
هر واحد درسی اصلی یا تخصصی 250 هزار تومان
هر واحد عملی یا آزمایشگاه 400 هزار تومان

به این مطلب امتیاز بدهید.
جهت مشاوره در زمینه تفاوت شهریه واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد با سایر واحد ها ؛
از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره صدای مشاور تماس حاصل فرمایید.
9099071613 تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد

در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت جهت خریداری بسته های تماس کلیک کنید.

پاسخگویی از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
انتشار یافته : 0 در انتظار بررسی : 1552
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اینستاگرام صدای مشاور تلگرام صدای مشاور